น้ำดีไอ (DI) คืออะไร

นํ้าปราศจากไอออน (Deionized water) หรือที่เรียกกันโดยทั่วๆ ไป ว่า น้ำดีไอ (DI) เป็นนํ้าที่ผ่านการกรองไอออน โดยใช้เรซิ่นเป็นตัวกรองจึงทําให้นํ้าที่ได้ไม่มีไอออนหลงเหลืออยู่ และเป็นนํ้าที่มีความบริสุทธิ์สูงอยางแท้จริงเพราะโมเลกุลที่เหลืออยู่ จะมีเพียงโมเลกุลของน้ำ (H2O) เท่านั้น ปัจจุบันวิธีการ Deionization เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการทํานํ้าบริสุทธิ์ และยังสามารถนําไปใช้ร่วมกับวิธีการทําให้นํ้าบริสุทธิ์วิธีอื่น ๆ เช่น RO (Reverse Osmosis) การกรอง การกลั่น และ การใช้ตัวดูดซับ คาร์บอน (Carbon adsorption) ได้ แต่ถึงแม้วิธี Deionization จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มีข้อจํากัดเพราะไม่สามารถกรองเชื้อจุลินทรีย์ได้

นอกจากนี้จุลินทรีย์สามารถอาศัยอยู่บนเรซิ่นซึ่งจะทําให้เกิดการปนเปื้อนและสร้างความเป็นพิษในนํ้าได้อีกด้วย ด้วยเหตุว่าจุลินทรีย์ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อของจุลินทรีย์เมื่อแยกองค์ประกอบแล้วก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบต่างๆ มากมายด้วยกัน ดังนั้นการจะทําให้นํ้าบริสุทธิ์และปราศจากเชื้อด้วยจึงต้องใช้หลายๆ วิธีควบคู่กัน
ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ : http://brandexdirectory.com/index.php
หรือ ดาวน์โหลด E-BOOK ได้ที่นี่ : http://www.ebookstore.in.th/ebook/Catalogue%202018

บริษัท ฮาร์ท เทคนิคัล จำกัด บริษัที่ปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้เหมาะกับคุณลักษณะของน้ำและงบประมาณ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้ง ระบบผลิตน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง แก้ปัญหา ระบบผลิตน้ำดี และระบบบำบัดน้ำเสีย
จำหน่ายสารกรอง เช่น ทรายกรองน้ำ แอ็คติเวตเต็ทคาร์บอน เรซิน สารกรองสนิมเหล็ก และอื่นๆ
จำหน่ายอุปกรณ์ท่อ และวาล์วทุกชินด ปั๊มสูบน้ำ ปั๊มจ่ายสารเคมี ถังPE สารเคมีป้อมกันการอุดตันเมมเบรน ไส้กรองเมมเบรน ไส้กรองทุกชนิด เครื่องวัดคุณภาพของน้ำ และอื่นๆ

ผู้ผลิตระบบน้ำดี ติดตั้งระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดีไอ ระบบอาร์โอ บริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน ระบบรีเวิร์สออสโมซิส (R/O) ระบบน้ำบริสุทธิ์ (DI WATER) รวมทั้งงานบริการ ปรับปรุง เปลี่ยนถ่ายสารกรอง ไส้กรอง ไส้เมมเบรน จำหน่าย สารกรอง เรซิ่น ปั๊มสูบน้ำ ปั๊มจ่ายสารเคมี


สนใจติดต่อ
ฮาร์ท เทคนิคัล บจก.
51/6 หมู่ 1 ถนนสายไหม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ 10220
โทรศัพท์ : +662 157 0091, +668 4125 7527, +668 6351 7792
โทรสาร : +662 157 0092
อีเมล : heart_tech@hotmail.com
hearttechnical.brandexdirectory.com